Start
| Tjänster | Produkter | Information | Kontakt | Integritetspolicy | Våra Lediga Tjänster

 
 
 
Tjänster
 
 Rengöring av ventilation

 

Visste du om att luften ofta är renare utomhus än inomhus i din bostad?

Damm, smuts och fett samlas i ventilationskanaler, don och fläktar vilket bidrar till en smutsig inomhusmiljö och kan vara brandfarligt.

Orena ventilationskanaler kan leda till fuktskador i våtutrymmen.

Därför tycker vi att det är viktigt att du regelbundet rengör ventilationen i din bostad. Med en väl rengjord ventilation sänker du dessutom dina energikostnader.

Vi på Umeå Första Sotningsdistrikt AB kommer gärna och hjälper dig att rengöra samtliga ventilationskanaler inkl don, volymkåpa och värmeåtervinningsaggregat. Självklart kan du välja att använda dig av rotavdraget.

 Injustering av Ventilation

 

Det är viktigt att andas god luft och efter en rengöring av ventilationen kan det behövas en injustering så det är rätt luftflöden i alla rum.

Fel luftflöden kan leda till fuktskador i våtutrymmen.

Priset kan variera beroende på husets storlek och på vilken ventilation man har.

 OVK
- Obligatorisk ventilationskontroll

 

År 1991 bestämdes att OVK ska utföras regelbundet av en certifierad kontrollant, i de flesta byggnader och syftet är att kontrollera om inomhusklimatet är bra och om ventilationssystemen fungerar som det är tänkt.
Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som skall se till att OVK utförs i tid.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). 
För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning) 

Enligt tabellen nedan:

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

 

Efter varje besiktning skriver vi ett protokoll som redovisar resultatet där vi tar upp eventuella fel och brister i ventilationen sedan lämnar vi ett exemplar till byggnadens ägare och skickar ett exemplar till byggnadsnämnden. 
Vi skickar även med ett intyg som visar att besiktningen har utförts, som byggnadens ägare skall sätta upp på väl synlig plats i fastigheten, enligt SFS 2011:338 Kap 5, 6.
Sedan skall byggnadens ägare se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående.

 Husprovtryckning
.

 
När en fastighetsägare väljer att bygga nytt hus kräver byggnadsnämnden på Umeå Kommun att klimatskärmen täthetsprovas, det är en trygghet för dig som bygger hus att det uppfyller Boverkets krav på energihushållning.

Så här går det till när vi utför detta.
Husprovtryckningen utförs efter begärd energiberäkning från hustillverkare, byggherre eller kontrollansvarig. I annat fall måste den invändiga arians omslutningsväggar mot det fria mätas manuellt på plats. (Umeå kommuns lägsta krav är 0,6 l/sm2) eller max 95kwh/år.
Befintligt ventilationssystem/spisfläkt samt tilluft och rökkanal till eldstäder och avlopp och även avluft till centraldammsugare tätas innan provning. Provtryckningsutrustning retrotec 300 monteras i ytter eller balkongdörr enligt tillverkarens anvisningar.
En semitest med undertryck 50 Pa utförs, under tiden genomförs en läckagesökning av huset, för att hitta ev läckage, läckagesökningsrapport skapas vid behov.
Läckagesökningen utförs med värmekamera/ termograferings utrustning vid kall väderlek. Övrig tid med röktest, traversering med hastighetsmätare. Efter utfört semitest utföres en autotest där både under och övertryck provas enligt EN-SS ISO 9972:2015 metod B.

 Besiktning av Eldstäder

 
När du har installerat en eldstad i din bostad ska den besiktas av behörig skorstensfejare före den tas i bruk. Vi kontrollerar då om eldstaden är rätt installerad, täthet, om den uppfyller byggreglernas krav och om tillträdes och skyddsanordningar på tak är korrekt monterade.
Vi besiktar även äldre eldstäder om fastighetsägaren eller skorstensfejaren har misstankar om brister i eldstadsutrymme eller rökkanaler.

Efter en renovering av skorsten eller ett byte av eldstad skall besiktning utföras.

 Sotning av Eldstäder

 

Vid sotning av en lokaleldstad börjar vi i det rum som eldstaden står uppställd i med att kontrollera att luckorna/spjäll är stängd, Vi täcker även eldstaden med ett täckduk för att förhindra indamning av sot i rummet.

Vi klättrar sedan upp på taket och rensar rökkanalen på traditionellt sätt med viska, lod och lina. Kaminen rengörs noggrant, en sotig kamin värmer sämre och förbrukar mer ved och belastar därför miljön mer ( sämre verkningsgrad) och rökgastemperaturen ökar/stiger. Nedfallet av sot dammsugas upp och tas hand om för deponi. Vi kontrollerar draget och tackar för oss. Sotaren utför en tjänsteanteckning och om det är något som behöver meddelas, så görs det muntligt direkt eller skrivs ner som ett meddelande på fakturan.

 Energirådgivning

 
Spara pengar
Skorstensfejaren kan hjälpa dig att hitta rätt väg till lägre energikostnader och hitta hushållets ”dolda faror” – Inte minst för att undvika sk "sjuka hus-besvär".

När man funderar på att installera en eldstad är det viktigt att planera rätt inför valet vilken lokal eldstad man ska installera, eftersom det finns stora pengar att spara.
Det finns många typer av eldstäder att välja på och det kan vara klokt att ta sig tid att titta på flera modeller innan man bestämmer sig.

När man bestämt sig för vilken eldstad man ska ha, så är ett gott råd att ta kontakt med skorstensfejaren för att höra vilka krav som gäller enligt lagen om skydd mot olyckor.
Detta för att slippa onödiga och dyra ombyggnationer.

Utöver det som nämnts ovan kan skorstensfejaren även hjälpa dig ytterligare för att sänka dina kostnader genom att:
Sänka brandrisken genom att avlägsna sot, tjära och andra beläggningar.
Trimma in ditt system till att ge maximalt med värme till minimal bränsleåtgång.
Skyddsbehandla din oljepanna mot korrosion om den står oanvänd.
Hitta läckor och otätheter där dyrbar energi går förlorad.
Ekonomisota värmepannan.
Injustera ventilationsystem till rätta luftmängder.
Totalrengöra ventilationen för bättre inomhusklimat.

Vår skorstensfejaringenjör som utför dessa arbeten är Peder Nilsson som nås på telefon 070-6406304.

 Sprängbesiktning

 
Dessa uppdrag utföres i samband med pålning, sprängning eller markarbeten som kan orsaka sättningar i grunder och rökkanaler. Beställare är t ex Nitro Konsult.

I samband med sprängningar och andra markarbeten blir det lätt skador i skorstenar och eldstäder. Risken är störst för kakelugnar. För att inte behöva betala för gamla skador skall Du som tänker utföra sprängningsarbeten, beställa besiktning av kringliggande fastigheter. Efter sprängningsarbetena skall en efterbesiktning utföras. Hur denna typ av besiktning skall gå till finns fastställd i svensk standard SS 460 48 60.

 Takskyddsbesiktning

 
För att skorstenfejare, plåtslagare och andra ska kunna arbeta utan onödigt hög risk för olyckor finns särskilda regler för säkerhetsanordningar på tak. Det finns normer för husen när de byggs, men föreskrifterna för takskydd gäller retroaktivt för hus byggda före 1960.

Varje fastighetsägare är ansvarig för att reglerna följs i just hans fastighet. Underlåtelse att följa föreskrifterna kan få påföljder. Den ansvarige kan tvingas att åtgärda bristerna, eller också kan myndigheterna utföra åtgärderna på fastighetsägarens bekostnad.

 


 

Hela Umeå Kommun - Från Sörbyn i söder till Floda i norr
Umeå första Sotningsdistrikt AB | Formvägen 8E 906 21 Umeå | Tel.090-18 62 65